Splošni pogoji poslovanja

1   Uvodne določbe

1.1 Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo pri vseh storitvah, ki jih ponuja podjetje MP Web, marketing in storitve, d.o.o., s sedežem na naslovu Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: »izvajalec«) oziroma pri vseh pravnih in poslovnih odnosih med izvajalcem in naročnikom, razen kadar se izvajalec in naročnik v pisni obliki dogovorita za uporabo drugačnih pogojev poslovanja. Splošni pogoji poslovanja so temelj vseh pogodb, ki jih skleneta izvajalec in naročnik.

1.2 Pri naročilu po e-pošti ali telefonu velja, da je naročnik te splošne pogoje prebral in se z njimi v celoti strinja.

2   Izvajalec, naročnik in storitev

2.1 Izvajalec je podjetje MP Web, marketing in storitve, d.o.o., s sedežem na naslovu Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana.

2.2 Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki naroči izvajalčeve storitve in ji izvajalec ponudi storitve iz svoje dejavnosti.

2.3 Storitev je lahko izdelava spletne strani ali trgovine, postavitev marketinške kampanje, grafično oblikovanje, SEO optimizacija spletne strani ali druge s tem povezane storitve, ki jih izvajalec opravi za naročnika.

3   Ponudba, naročilo, sprememba ali preklic naročila

3.1 Za izdelavo informativne ponudbe mora naročnik izvajalcu dostaviti čim več podatkov, kot so vrsta storitve (izdelava spletne strani ali trgovine, online marketing, SEO optimizacija), besedilo ali gradivo, želeni rok izdelave, kontaktni podatki, druge želje in zahteve.

3.2 Povpraševanje oziroma izvajalčeva ponudba ne pomeni potrjenega naročila, saj je bistven pogoj za veljavnost naročila pisna potrditev naročila (za uradno naročilo se upošteva naročilo v obliki elektronske pošte) ali predplačilo storitve v roku in pod pogoji, navedenimi v ponudbi.

3.3 Pogodba je med izvajalcem in naročnikom sklenjena, ko izvajalec pisno po elektronski pošti, potrdi naročnikovo naročilo.

3.4 Kakršna koli sprememba oziroma preklic naročila sta sprejemljiva samo, če se naročnik obveže poravnati vse nastale stroške.

4   Pravice in obveznosti izvajalca in naročnika

4.1 Naročnik mora celotno vsebino spletne strani ali trgovine (besedilo in slike – razdeljeno glede na strani) poslati najkasneje v petih dneh po podpisu pogodbe ali plačilu prvega dela spletne strani ali trgovine. V primeru, da gradivo ni pravočasno in v celoti poslano, izvajalec ni dolžan nalagati vsebino na spletno stran, vendar je za to odgovoren naročnik.

4.2 Po potrditvi dizajna spletne strani ali trgovine s strani naročnika, se vse naknadne spremembe med izdelavo računajo po postavki 35 € brez DDV / uro.

4.3 V ceno spletne strani je všteta izdelava logotipa, izdelava grafične podobe, programiranje spletne strani, vstavitev (kopiranje) do 10 podstrani besedila. Vse kar je več se obračuna po ceni 35 € brez DDV / uro.

4.4 Izvajalec se obvezuje, da bo vse naročene storitve opravil kakovostno oziroma po najboljših močeh, znanju in sposobnostih ter v skladu z naročnikovimi navodili in v dogovorjenem roku.

4.5 V primeru nezmožnosti izpolnjevanja rokov je izvajalec dolžan o tem naročnika nemudoma obvestiti. Naročnik v teh okoliščinah nima pravice do zavrnitve izvedbe storitve in preklica pogodbe. Izvajalec v primeru zamude lahko naročniku ponudi popust.

4.6 V ceno najema je vključeno tudi gostovanje pri izvajalcu, razen če ni dogovorjeno drugače. V primeru nakupa spletne strani oz. trgovine se lahko naročnik odloči ali za prenos spletne strani na svoje gostovanje ali za zakup gostovanja pri izvajalcu.

4.7 Če naročnik zakupi pri izvajalcu support oz. tehnično vzdrževanje, je izvajalec dolžan probleme, ki se pojavijo na spletni strani ali z e-maili, urediti najkasneje v 24 urah od trenutka, ko ga o tem naročnik pisno obvesti. V primeru, če naročnik ne zakupi tehničnega vzdrževanja pri izvajalcu, izvajalec ni odgovoren za morebitne probleme na spletni strani ali v e-pošti in reševanje le-teh zaračuna po tarifi 35 € brez DDV / uro.

4.8 Izvajalec jamči za najstrožje varovanje osebnih podatkov, uradnih in poslovnih skrivnosti naročnika, ter jih nikakor ne sme razkrivati tretjim ali nepooblaščenim osebam.

4.9 Morebitna reklamacija se upošteva, če je bila posredovana v pisni obliki s priporočenim pismom ali po elektronski pošti najpozneje v 30 dneh od dneva opravljene storitve, oziroma od izdanega računa. Upošteva se ena reklamacija za posamezno naročilo.

4.10 Reklamacijski zahtevek mora vsebovati podatke o naročilu, eksplicitno navedene pripombe in pojasnjene popravke. V primeru, če navedenih podatkov reklamacijski zahtevek ne vsebuje, se reklamacija ne upošteva.

4.11 Pri upravičenem ugovoru se naročniku v dogovorjenem roku dostavi izboljšan in dopolnjen izdelek.

4.12 Če naročnik ni izrecno prepovedal, ima izvajalec pravico navesti naročnikovo ime ali njegov logotip v svojih referencah. Izvajalec vse pridobljene podatke o naročnikih varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov.

4.13 V primeru naročnikove neodzivnosti 30 dni si izvajalec pridržuje pravico prekiniti projekt in zaračunati vse do tedaj nastale stroške.

5   Cene, popusti in plačilni pogoji

5.1 Storitve se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom izvajalca na dan sklenitve pogodbe ali v izrednih primerih v skladu s cenami, določenimi s posebnim pisnim dogovorom z naročnikom.

5.2 Stalnim strankam lahko izvajalec v skladu z dogovorom ali pogodbo o dolgoročnem sodelovanju odobri redni popust.

5.3 Za večje količine dela lahko izvajalec odobri količinski popust, kar pa ne velja samodejno tudi za naslednja naročila. Popusti se priznavajo sproti za vsako naročilo posebej.

5.6 Pravne osebe storitev poravnajo 50% pred začetkom projekta na podlagi izdanega predračuna in 50% po opravljeni storitvi na podlagi izdanega računa, razen v primerih ko ni dogovorjeno drugače. Rok plačila je naveden na računu.

5.8 Fizične osebe storitev poravnajo pred začetkom izvajanja naročila. S projektom se začne takoj po poravnanem plačilu, oziroma po prejetem potrdilu o plačilu.

5.9 Minimalni obračunani popravek je 1 delovna ura. Cena ene delovne ure programiranja ali oblikovanja znaša 25 € brez DDV.

5.10 Rok plačila je deset (10) dni po izdaji računa. Za javna naročila ali dolgotrajna poslovna razmerja (v primeru če se stranki pisno dogovorita) je rok plačila trideset (30) dni po izdaji računa. Plačilo se izvede na bančni ali PayPal račun izvajalca.

5.11 Če obstaja dvom o plačilni sposobnosti naročnika, naročilih večjega obsega, naročilih tujih naročnikov, ob prvem sklenjenem poslu in v drugih primerih, kadar izvajalec meni, da je to potrebno, ima izvajalec pred začetkom izvajanja naročila pravico od naročnika zahtevati predujem ali plačilo vnaprej.

5.11 Za nepravočasna plačila si izvajalec pridržuje pravico do obračunavanja zakonitih zamudnih obresti. Če naročnik v roku 8 dni po prejemu opomina svojih obveznosti ne poravna, lahko izvajalec uporabi vse zakonske ukrepe za izterjavo dolga.

5.12 Izvajalec si pridržuje pravico izključiti spletno stran in e-maile v primeru kakršnih koli zapadlih finančnih obveznosti naročnika do izvajalca.

6 Končne določbe

6.1 Besedilo v navedenih splošnih pogojih poslovanja je za pogodbeni stranki zavezujoče.

6.2 Za vse morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.